Emise


Projekt EMISE je projektem studentů Slezského gymnázia a základních škol v Opavě, snažící se o zkvalitnění ovzduší v Opavě a okolí. Mgr. Tkáčová (garant projektu) prezentovala projekt Emise na 2. zasedání pracovní skupiny pro řešení nevhodné situace v MSK, které mělo pomoci najít cestu k řešení velmi špatné situace ovzduší v Moravskoslezském kraji. Do tohoto projektu se zapojují také žáci naší školy.

Projekt EMISE je realizován Slezským gymnáziem v Opavě. Obdržel záštitu ministra životního prostředí, záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, záštitu náměstka primátora města Opavy a záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje.

V projektu EMISE je naše škola zapojena od září 2014.
Chtěla bych touto cestou poděkovat emisařům - bývalým žákům, kteří se do projektu EMISE zapojili a dva roky propagovali projekt na naší škole, na Dni stromů, na Dni Země, seznamovali se s příčinami znečištění ovzduší, pracovali ve fyzikálních a chemických laboratořích Slezského gymnázia, účastnili se exkurzí, zapojili se do soutěže GYMKOM. Jelikož se jedná o žáky, kteří po ukončení základní školy pokračují studiem na středních školách, přeji jim mnoho úspěchů v dalším studiu i v práci v nových projektech. Týká se to: Anny Lidmilové, Hany Rybové, Adély Sobkové, Lucie Kovářové, Sáry Žigové, Adama Kuzníka, Richarda Krčmáře, Tomáše Monczmana, Kristýny Zbytkové, Natálie Tkáčové, Dominika Jelena a Matěje Prchaly.

Zároveň bych chtěla popřát hodně úspěchů v práci novým emisařům - žákům třídy 8. A, kteří svou činnost zahájili účastí na konferenci ENVOFORUM 2016. I v letošním roce je čekají zajímavé přednášky, školení, besedy, exkurze, práce v laboratořích Slezského gymnázia atd.

Projekt EMISE bude pokračovat následným projektem: „EMISE – vzdělávání a osvěta“ a bude realizován v období září 2016 – prosinec 2017 a to již v novém složení emisařů. Cílem projektu „EMISE - vzdělávání a osvěta“ je rozšíření informovanosti o stavu ovzduší a možnostech ochrany ovzduší a vzdělávání v oblasti přírodních věd. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních a středních škol, jejich učitelé a veřejnost. Vizí celého projektu do budoucna je jeho rozšíření do škol po celé ČR. V rámci projektu je plánováno rozšířit počet zapojených základních a středních škol.


Projekt Emise (.ppt) - prezentace o projektu

Projekt Emise - webové stránky projektu

Projekt Emise - články Slezského gymnázia o aktivitách v projektu

Projekt Emise - reklamní spot projektu Emise

Jak to vidíme my - fotografická soutěž

Projekt Emise - zpravodajství televize Polar

Projekt Emise - debata v televizi Polar

Envoforum 2017 - reportáž z Envofóra na YouTube
Školení z fyziky

Dne 17. 2. 2020 jsme byli pozváni panem učitelem Fričem na Slezské gymnázium na školení z fyziky. Téma školení - Kmitání a vlnění.
Byly pro nás nachystány tři stanoviště. Na prvním stanovišti jsme se dozvěděli, zda-li lze nabít telefon citronem.
Na druhém stanovišti nás čekala práce s tématem: Kmit sem, kmit tam. Zjistili jsme, na čem závisí perioda kmitání.
Na třetím stanovišti jsme byli přivítání hrou na kytaru a téma, které nás čekalo bylo: Akustika.
Všechny úkoly se nám líbily, studenti gymnázia nám s úkoly pomáhali.
Moc děkujeme za pozvání a těšíme se na další školení.
Fotografie z této akce.

Ťapťuch, Lexová, Ludvíček Š., Ludvíček T.Školení z chemie

V pondělí 16. 12. 2019 jsme byli pozváni na vánoční chemickou akci paní učitelkou Hoňkovou na Slezské gymnázium do chemické laboratoře. Čekaly nás vánoční pokusy:
Barvení plamene kationty kovů I. a II. A skupiny
Super absorpční polymery - instantní sníh
Hořící gel
Vánoční světýlka
Tančící rozinky
Pokusy byly efektní, barevné plameny nám připomněly vánoční atmosféru. Moc děkujeme za příjemně strávenou chemickou hodinu a přejeme všem krásné, pohodové a šťastné Vánoce.
Fotografie z této akce.

Kroutilová, Dietrichová, Rubá, ŤapťuchŠkolení z fyziky

V úterý 10. 12. 2019 jsme byli pozváni na vzdělávací akci z fyziky na Slezské gymnázium. Čekaly nás 4 stanoviště s pokusy, které se týkaly tlaku:
Pokusy s vývěvou
Magneburské polokoule
Vodní výtah
Deformace plechovky
Jsou plyny stlačitelné?
Fotografie z této akce.

Ťapťuch, Lexová, Ludvíček Š., Ludvíček T.Školení z fyziky

V pondělí 21. 10. 2019 jsme byli pozváni na Slezské gymnázium na školení z fyziky. Znovu jsme byli seznámeni s programem projektu EMISE.
Celá přednáška byla řazena do tří bloků, studenti pracující v projektu nás s problematikou emisí seznámili, dále jsme se dozvěděli nové informace o světelném znečištění.
Fotografie z této akce.

Ťapťuch, Lexová, Ludvíček Š., Ludvíček T.Školení z chemie

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 jsme byli v letošním školním roce poprvé pozváni na Slezské gymnázium na školení z chemie s paní učitelkou Hoňkovou a jejími studentkami. Tématem tohoto školení byla VODA. Ta, bez které nelze žít.
Seznámili jsme se s vlastnostmi vody, byly pro nás nachystané pokusy. Znovu jsme byli nadšeni a těšíme se na další setkání.
Fotografie z této akce.

Kroutilová, Dietrichová, Rubá, ŤapťuchŠkolení z chemie

V úterý 11. 6. 2019 jsme byli pozváni na školení z chemie paní učitelkou Hoňkovou a jejími studenty. Z pokusů, které si pro nás připravili, bychom uvedli Důkaz sacharidů, obsažených v kolových nápojích, působení kyselin v Coca cole na zubní sklovinu. Žasli jsme, kolik cukru je obsaženo v těchto nápojích.
Moc děkujeme za příjemné a poučné dopoledne strávené v chemické laboratoři.
Fotografie z této akce.

Kroutilová, Dietrichová, Rubá, ŤapťuchKonference o Cílech trvale udržitelného rozvoje

16. května 2019 se v aule Slezské univerzity v Opavě konala konference o Cílech trvale udržitelného rozvoje. Přednášející žáci nás informovali o problémech naší planety. Přesto, že zájemců o konferenci bylo málo, my jsme si vše o to víc užili. Mohli jsme více debatovat a komunikovat s přednášejícími. Jsme rádi, že jsme měli možnost konferenci navštívit.
Fotografie z této akce.

Ťapťuch, Ludvíček Š.Školení z fyziky

Ve středu 24. dubna 2019 jsme byli pozvani na vzdělávací akci z fyziky, která se uskutečnila v prostorách Slezského gymnázia. Přivítal nás pan učitel Frič se svými studenty. V učebně pro nás byly nachystány 4 stoly, na každém z nich pracovní listy s pokusy:
1. Pingpongová kouzla
2. Obalové nadělení
3. Levitace
4. Barvy duhy.
Všechny pokusy se nám líbily a už se těšíme na další školení.
Fotografie z této akce.

Ťapťuch, Ryba, Ludvíček Š., Ludvíček T.Školení z fyziky

Ve středu 12. 12. 2018 jsme byli pozváni panem učitelem Fričem na Slezské gymnázium na školení z fyziky. Na rozdíl od minulého školení jsme nešli do fyzikální učebny, ale do tělocvičny. Brzy jsme pochopili proč. Nejdříve jsme se seznámili s pojmem ekologická stopa a pak jsme se dozvěděli spoustu informací o létání, o vzdušných proudech a o výrobě GLIDERU. Vyrobili jsme si dva, se kterými jsme létali po celé tělocvičně. Toto školení bylo poučné a zároveň i zábavné. Moc děkujeme panu učiteli Fričovi a jeho studentům, kteří nám pomáhali.
Fotografie z této akce.

Lexová, Ťapťuch, Ludvíček Š., Ludvíček T.Projekt Emise

V letošním školním roce jsme byli zapojení do projektu Emise, neboť lonští deváťáci, kteří v projektu pracovali, odešli na střední školy. Od září jsme navštívili dvakrát školení z chemie a jedno školení z fyziky. Po prvním školení z chemie jsme byli všichni tímto předmětem naprosto nadšení. S chemií v letošním osmém ročníku teprve začínáme a tak ještě moc znalostí z tohoto oboru nemáme, ale paní učitelka Hoňková nám všechny pokusy a chemické zákonitosti s trpělivostí vysvětlila. Hned po návratu do školy jsme ostatní spolužáky s pokusy seznámili, ukázali jsme jim fotografie i videa ze školení. Na pokusy z fyziky šla druhá skupina emisařů. Ty vede pan učitel Frič, který umí také vše nádherně vysvětlit. S pokusy nám pomáhali studenti gymnázia.
Ostatní spolužáci nám návštěvy gymnázia závidí, ale na školení mohou skupinky po 4 až 5 žácích z jednotlivých základních škol. My se ale budeme snažit je se získanými znalostmi seznámit.

Kroutilová, Dietrichová, Rubá, Ťapťuch, Lexová, Ludvíček Š., Ludvíček T.Školení z chemie

V úterý 27. listopadu 2018 jsme byli pozváni paní učitelkou Hoňkovou na Slezské gymnázium na školení z chemie. Tématem školení byly polymery a plasty, které jsou značnou ekologickou zátěží. Na začátku jsme byli seznámeni s tím, co to jsou plasty, jejich výhody a nevýhody.
V prvním pokusu jsme rozpouštěli plasty acetonem. V druhem jsme nafoukli balonek a propíchli jej špejlí, aby balonek nepraskl, namažeme špejli glycerolem. Ten je mastný a díky viskoelasticitě plastů můžeme špejli protáhnout balonkem, aniž by nám praskl. Ve třetím pokusu jsme vyráběli sliz. Borax + lepidlo herkules + potravinové barvivo. Přidat trošku vody a míchat. Výsledkem byl náš první vyrobený sliz. V dalším pokusu jsme pracovali s instantním sněhem. Po přidání vody je schopen zvětšit až 2000krát svůj objem. Této vlastnosti se využívá u dětských plen. Dále jsme do suché zkumavky dali malý kousek PVC, lakmusový papírek, uzavřeli korkovým špuntem. Zahříli nad kahanem. Kontrolovali jsme, co se děje s plastem a pH papírekem. Uvolňuje se kyselina chlorovodíková a to je to, co při spalování plastů dýcháme. Také jsme zapalovali ocelovou vlnu baterkou. Na závěr nám paní učitelka Hoňková ukázala zajímavé a efektní pokusy s hořením, s barvou plamene.
Školení z chemie bylo úžasné a moc se nám líbilo. Děkujeme.
Fotografie z této akce.

Kroutilová, Dietrichová, Rubá, ŤapťuchŠkolení z fyziky

Ve středu 17. 10. 2018 jsme byli pozváni panem učitelem Fričem na školení z fyziky. Ve fyzikální laboratoři nás čekali studenti gymnázia s panem učitelem. Téma - Fyzika našimi smysly.
Čich - Měření obsahu kyslíku, oxidu uhličitého ve vzduchu. Pracovali jsme s počítačovým systémem Pasco, vysvětlili si, co je hyperventilace, měřili obsah kyslíku a dusíku ve vzduchu, ve vydechovaném vzduchu.
Hmat, chuť - Led a jeho teplota. Řešili jsme teplotu ledu, měřili jsme teplotu při přidání soli, jedlé sody, lihu.
Zrak - Měření osvětlení a spektra světelného záření. Zabývali jsme se problematikou světelného smogu, měřili jsme osvětlení a spektra světelného záření.
Hmat, zrak - Měření spektra dotykových telefonů. Dozvěděli jsme se, že display smartphonu je většinou LEDkový a jeho spektrum je pro člověka nevhodné ve večerní době.
Sluch, zrak, hmat - Zvukové vlny. Ukázali jsme si princip reproduktoru a ukázky chvění membrány reproduktoru.
Všechny práce byly zajímavé a těšíme se na další pokusy.
Fotografie z této akce.

Lexová, Ťapťuch, Ludvíček Š., Ludvíček T.Školení z chemie

V úterý 18. září 2018 jsme byli pozváni paní učitelkou Hoňkovou na Slezské gymnázium na školení z chemie. Tématem školení bylo Hoření. Protože jsme v projektu noví, nahradili jsme loňské deváťáky, museli jsme se nejdříve seznámit s pravidly, které v laboratoři platí. Seznámili jsme se s bezpečnosti práce, s laboratorním řádem, se zásadami první pomoci v chemické laboratoři.
Dalším úkolem byla práce s kahanem a teplotními pásmy plamene kahanu.
Nejvíce nás ale bavily pokusy se zbarvením plamene, který jsme barvili kationty kovů I. a II. skupiny.
Laborky a s nimi spojené pokusy nás nadchly a odcházeli jsme se slovy, že chemie je nejlepší předmět. Už se těšíme na další návštěvu na Slezském gymnáziu.
Fotografie z této akce.

Kroutilová, Dietrichová, Rubá, ŤapťuchDen přírodních věd

Dne 19. 4. 2018 jsme byli pozváni studenty a učiteli Slezského gymnázia na Den přírodních věd. Čekaly nás zajímavé přednášky z oblasti světelného znečištění, dozvěděli jsme se informace o odpadech, o světle, o škodlivosti kouření. Přednášky byly doplněny zajímavými pokusy i soutěžemi. Se studenty i učiteli jsme strávili příjemné a poučné dopoledne. Moc děkujeme.
Fotografie z této akce.

Halfar, Kubica, Montag, Krádlová, Fedák, FischerováŠkolení z chemie

5. února 2018 jsme se zúčastnili na Slezském gymnáziu školení z chemie. Zde nás čekala paní učitelka Hoňková se svými studentkami. Měla pro nás nachystané zajímavé pokusy se společným tématem - vodík, kyslík, oxidy. Výsledky spolu s rovnicemi jsme si zapsali do pracovních listů.
Při prvním pokusu - hořčíková záře - jsme viděli velmi ostré světlo, jako kdybychom svařovali. V druhém pokusu jsme si vytvořili obrovské množství zubní pasty za pomoci jodidu draselného, peroxidu vodíku a saponátu. Také se pokus jmenoval - sloní zubní pasta. Dále nás čekaly pokusy - důkaz kyslíku, neznámý plyn, štěkot vodíku, aluminotermie. Všechny pokusy byly efektní. Moc děkujeme paní učitelce Hoňkové a jejím studentkám za příjemné a poučné dopoledne.
Fotografie z této akce.

Halfar, Kubica, Montag, KrádlováKonference Envofórum 2017

Naše práce v projektu Emise byla završena konferencí ENVOFORUM. Tato konference proběhla ve dnech 7. a 8. prosince 2017 v Opavě.
Po slavnostním zahájení pokračovala konference projekcí nového dokumentu, který natočili studenti gymnázia. Tak jako předchozí filmy, tak i tento poukázal na nebezpečí špatného spalování, na důležitost čistoty ovzduší nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Náměstek primátora Opavy D. Halátek nás seznámil s projektem Zdravé město. Dále vystoupil předseda představenstva MDP Opava A. L. Kwiek s prezentací o ekologické dopravě. Po prezentaci jsme byli, stejně jako vždy, oslněni vystoupením Smokemana - téma tajemství energie. Po obědové přestávce nás čekaly zajímavé chemické pokusy pod vedením paní učitelky A. Hoňkové. Studenti nám působivými pokusy ukázali, jak se mění barva plamene, jak získat vlastní DNA, jak likvidovat účinky škodlivých látek z ovzduší zeleným čajem, připravili nám instantní sníh, viděli jsme pokusy s kapalným dusíkem a spoustu dalších. Po chemických pokusech nás vedoucí odboru ochrany ovzduší a integrované prevence MSK M. Bruštík seznámil s problémy ovzduší v našem kraji. Na závěr druhého bloku jsme se seznámili se světelným znečištěním. Pan M. Petrásek z Ústavu fyziky Slezské univerzity v Opavě vysvětlil, co to světelné znečištění je, jeho vliv na zdraví člověka, na přírodu, ekonomické aspekty, bezpečnostní aspekty. Večer nás v prostorách Slezské univerzity čekal dokumentární film s diskuzí na téma světelný smog.
Konference pokračovala druhý den ve sportovní hale slezského gymnázia, kde jednotlivé školy zapojené do projektu EMISE prezentovaly svou práci. Za nás se prezentace ujal Kryštof Halfar.
Fotografie z této akce.

Halfar, Kubica, Montag, Fischerová, Krátká, Fedák, KrádlováŠkolení z chemie

21. listopadu 2017 jsme se zúčastnili na Slezském gymnáziu školení z chemie. Paní učitelka Hoňková nám spolu se svými studenty objasnila a prezentací podtrhla, co je to DNA, jak je tato molekula důležitá pro jakýkoliv život. Po krátké teoretické části školení jsme se přesunuli do chemické laboratoře. Zde jsme měli připraveny protokoly ke třem pokusům: Izolace DNA z buněk banánu, Izolace DNA z vlastních slin, Flavonoidy - důkaz flavonoidů v albedu citrusových plodů.
Pokusy se nám líbily a z laboratoře jsme odcházeli s vlasní DNA ve zkumavce. Navíc obohaceni o informace o deoxirybonukleové kyselině. Děkujeme.
Fotografie z této akce.

Halfar, Kubica, Montag, FischerováŠkolení z fyziky

17. října 2017 jsme byli pozváni na Slezské gymnázium na školení z fyziky. Zde nás v učebně v 2. patře čekal pan učitel Frič se svými studenty a čtyřmi nachystanými stanovišti. My jsme začínali na stanovišti OSOBNOSTI, kde jsme si ověřili své znalosti o slavných osobnostech nejen z fyziky, ale i jiných vědních oborů. Na dalším stanovišti VAKUOVÁ FYZIKA jsme pracovali s vývěvou a zjistili jsme, že plynné těleso se po odsátí vzduchu rozpíná. Na stanovišti AKUSTIKA jsme pracovali s přístroji na měření zvuku. Nahrávali jsme do počítače zvuky a prováděli jejich rozbor. Na posledním stanovišti HOŘENÍ jsme si ujasnili výhody a nevýhody plamene.
Školení z fyziky bylo jako vždy velmi poučné. Děkujeme.
Fotografie z této akce.

Halfar, Kubica, Montag, KrádlováExkurze a školení z chemie v Praze

Dne 19. 6. 2017 jsme nasedli v pět hodin ráno u zimního stadiónu do autobusu a vyjeli jsme s Emisaři základních i středních škol do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy navštívit Chemický ústav. Zde nás čekala přednáška z toxikologie. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. nás ve své přednášce seznámil s jedy a traviči v dějinách.
Po přínosné přednášce jsme se přemístili do chemické laboratoře, kde nám dvě studentky fakulty předvedly motivační pokusy (psaní fosforem, medový střelný prach, pokusy se střelným prachem, stříbro a zlato z mědi).
Ve třetí části naší návštěvy fakulty jsme hledali Nejlepší nápoj na světě. Ochutnali jsme vzorky nápojů od vody, po kolu, kofolu, džusy, mléko, ocet, víno, pivo. Podle chuti jsme se snažili nápoje zařadit do skupin - kyselý, neutrální, zásaditý. Po měření pH všech vzorků jsme si ujasnili, který nápoj je nejlepší pro naše zuby a zdraví.
Celá exkurze byla přínosná. Známe historii jedů a travičů, umíme vyrobit jednoduchý medový střelný prach a víme co pít.
Po pěti hodinové jízdě autobusem jsme byli před dvacátou hodinou v Opavě.
Fotografie z této akce.

Krádlová, Fischerová, Fedák, Krátká, Lampart, KuzníkDen Země

Dne 30. 4. 2017 proběhla v Janáčkových sadech a na náměstí Osvoboditelů v Opavě oslava Dne Země. Letošní rok je Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj a i Den Země byl inspirován tímto tématem. První návštěvníky jsme přivítali u stánku krátce po 13. hodině a chemické pokusy jsme předváděli až do 18. hodiny. Počasí nám přálo a my jsme se studenty Slezského gymnázia ukázali nejen dětem, ale i jejich rodičům připravené pokusy.
Fotografie z této akce.

Fedák, MontagPřednáška a školení z chemie

Dne 13. 3. 2017 pro nás byla na Krajském úřadě v Ostravě připravena přednáška p. Ing. Marka Bruštíka - vedoucího oddělení ochrany a integrované prevence - o kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji. Pomocí přednášky jsme si zopakovali a ujasnili nám známé pojmy: emise, imise, suspendovaná částice - PM10, inverze, smog, ochranu ovzduší v kraji. Byli jsme seznámeni s aktivitami Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany ovzduší.
Po přednášce jsme se přemístili zpět do Opavy, kde nás v budově Slezského gymnázia čekalo chemické školení. Zde nás nejvíce zaujaly pokusy paní učitelky Hoňkové, která nám ukázala, jak dokázat polymery zkouškou v plameni. Zkoušky v plameni lze využít k orientačnímu určení polymerů.
Fotografie z těchto akcí.

Kubica, Halfar, Krádlová, Fedák, MontagŠkolení z fyziky

Dne 22. 2. 2017 jsme byli pozváni na Slezské gymnázium na školení z fyziky. Čekala nás připravená učebna se studenty a p. učitelem Fričem. Znovu pro nás byly připraveny zajímavé pokusy, díky kterým jsme si rozšířili své znalosti z fyziky. Zabývali jsme se pokusy, které se týkaly lomu světla, měřili jsme odpor rezistorů, seznámili jsme se s Archimédem a jeho zákonem. Všechny pokusy byly zaměřeny také na vzájemnou spolupráci.
Studentům Slezského gymnázia děkujeme za pomoc při realizaci pokusů a p. uč. Fričovi za celou přípravu a následné vysvětlení výsledků pokusů.
Fotografie z této akce.

Krádlová, Fischerová, Montag, Fedák, HalfarPrezentace

Od září se připravujeme na to, abychom mohli šířit myšlenku projektu Emise i mezi ostatní spolužáky. Všichni se s projektem mohli seznámit pomocí nástěnky, která je umístěna v 1. patře školy. Prezentaci jsme si vyzkoušeli nejdříve v naší třídě 8. A. Vše dopadlo výborně a my už se těšíme na další prezentace.
Fotografie z této akce.

Kubica, Halfar, KrádlováŠkolení z chemie

Dne 6. 12. 2016 jsme byli znovu pozváni na Slezské gymnázium na školení z chemie. Čekaly nás dvě velmi příjemné hodiny strávené nejen s chemii, ale hlavně s paní učitelkou Hoňkovou, která nás do tajů chemie zasvětila pomocí prezentace a velmi zajímavých pokusů.
Na úvod školení jsme se dozvěděli, co jsou to plasty, plasticita. Pak už nás čekala laboratoř a zajímavé pokusy. Čekaly nás úkoly, kterými jsme si ukázali rozpustnost plastů, vlastnosti plastů, vyrobili jsme si sliz, pracovali jsme s instantním sněhem, zahřívali ve zkumavce silonku a staré linoleum.
Přesto, že se nám po úvodní prezentaci zdálo, že chemie a problematika plastů je hodně složitá, pomocí jednoduchých a dobře vysvětlených pokusů jsme hodně pochopili. Moc paní učitelce za nám věnovaný čas děkujeme a těšíme se na další školení z chemie.
Fotografie z této akce.

Kubica, Halfar, Krádlová, FedákPrvní pochůzka

Dne 21. 11. 2016 jsme se zúčastnili pochůzek s emisaři ze Slezského gymnázia. Měli jsme přidělenou oblast Kylešovice a zde již vytipované domy. Při prvních návštěvách domů jsme se učili od starších emisařů, jak a co říkat. Pak už jsme se pokusili lidem problematiku zdravého topení vysvětlit sami. Celkem jsme zaklepali u devíti domů. Vyzkoušeli jsme si, jak s lidmi mluvit a snad se nad našimi slovy zamysleli. Příští týden nás čeká další pochůzka.

Krádlová, FedákŠkolení z fyziky

Dne 15. 11. 2016 jsme byli pozváni na Slezské gymnázium na školení z fyziky. Čekala nás připravená učebna se studenty a p. učitelem Fričem. Hned na úvod jsme jednoduchou metodou vytažení barevného lístku z obálky byli rozděleni do pěti skupin a podle barvy přiřazeni ke stolům s připravenými pokusy. 90 minut jsme pracovali s kamarády z ostatních škol. Byly pro nás připraveny tyto úkoly:
1) Nabíječka vždy po ruce - lze nabít mobil citrónem?
2) Vedení tepla - jaký smysl má zateplování domů?
3) Jak ovlivňuje příměs ve vodě její teplotu?
4) Měření rychlosti světla
5) Účinnost rychlovarné konvice - kde se ztrácí energie?
Studenti gymnázia nás vedli všemi úkoly, vysvětlili zadání a ukázali, jak úkoly řešit. Výsledky jsme si zapsali do protokolu, který jsme si mohli vzít do školy a popřípadě v hodině fyziky ostatní spolužáky se závěry seznámit. Všichni doufáme, že i příště na nás čekají podobné akce.
Fotografie z této akce.

Fischerová, Kubica, Halfar, Montag, KrádlováDen stromů

Dne 16. 10. 2016 proběhla v Sadech Svobody oslava Dne stromů. Mimo jiné zde byl stánek s EMISAŘI ze Slezského gymnázia, kterým jsme pomáhali nejen s propagací celého projektu, ale také s chemickými pokusy.

Halfar, MontagŠkolení z meteorologie

Dne 11. 10. 2016 jsme byli na 1. školení z meteorologie, které proběhlo v prostorách Slezského gymnázia. Na úvod jsme si vysvětlili rozdíl mezi počasím a podnebím. Seznámili jsme se s pranostikou, s jednoduchými pokusy, s tlakem, teplotou a vlhkostí vzduchu, s rosným bodem, s rychlostí a směrem větru, se srážkami a s oblačností.
Byli jsme seznámeni s grafy, pomocí kterých jsou informace z meteostanice zpracovány, pracovali jsme s tabulkou v Excelu, tvořili grafy.
Fotografie z této akce.

Kubica, Halfar, Montag, KrádlováPřednáška se Slezským gymnáziem

Byli jsme pozváni na "Středeční přednášku se Slezským gymnáziem" na téma "Projekt EMISE aneb Nedáme smogu šanci", která se uskutečnila 5. 10. 2016 od 16:30 hodin v Klubu ART v Obecním domě. Emisaři vysvětlovali, v čem spočívá jejich práce, ukázali prezentaci a filmy, které studenti k tematice natočili. Přednáška byla určena i pro veřejnost.

Fedák, FischerováKonference Envofórum

Dne 29. 9. 2016 se konala v KD na Rybníčku konference Envofórum aneb Konference mladých pro um i naši budoucnost.
Konference byla slavnostně zahájena krásnými slovy paní ředitelky Slezského gymnázia Milady Pazderníkové, na ní navazoval hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, paní europoslankyně Kateřina Konečná a náměstek primátora Statutárního města Opavy Dalibor Halátek.
První blok konference byl zaměřen na ovzduší.
Nejdříve jsme byli seznámeni s počátky a průběhem celého projektu Emise paní Tkáčovou - zakladatelkou a garantem projektu.
Všechny zaujala show Smokemana - ne/ekologické topení. Ten nám velmi zábavnou a vtipnou formou vysvětlil problematiku fotosyntézy. Na závěr nás seznámil s desaterem správného topiče.
Poté nám studenti Gymnázia Havířov představili svůj projekt Monitoring kvality ovzduší pomocí pasivního vzorkovače.
Po úžasném rautu jsme byli seznámeni krajskou koordinátorkou EVVO Janou Hartmanovou s projekty Moravskoslezského kraje. Na ní navázala opavská koordinátorka Petra Veličková, která nás ve své prezentaci provedla akcemi, jenž probíhaly v Opavě a týkaly se klimatu, dopravy a práce emisařů.
Poté nám pan Jiří Bílek z BT Klastru řekl vše o měření emisí a dopadech na zdraví obyvatelstva. Jeho měřící vůz jsme si prohlédli o polední přestávce, mohli jsme si sednout za řídicí panel a bylo nám vysvětleno, jak měřící vůz pracuje.
Celý krásný den byl zakončen soutěží o hodnotné ceny.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další společné akce.
Fotografie z této akce.Den přírodních věd

Dne 31. 3. 2016 proběhl na Slezském gymnáziu v Opavě Den přírodních věd. Učitelé a studenti gymnázia si připravili pro ostatní studenty a emisaře na jednotlivých stanovištích pokusy z oblasti chemie, biologie, fyziky a matematiky, např.: Ohnivá show, Izolace DNA (odnesli jsme si svou vlastní DNA), Daktyloskopie, Chemiluminiscence, Suchý led a helium, Přírodní barviva.
Hlavním hostem a vyvrcholením celého dne byl Dr. Michael Londesborouhg. Poslední čtyři roky pracuje jako vědecký výzkumný pracovník v Ústavu anorganické chemie v Řeži na boranech, karboranech a metalokarboranech. Jeho show byla úžasná.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě Dne přírodních věd.
Fotografie z této akce.

Rybová, Lidmilová, Sobková, Krčmář, KuzníkNávštěva VŠB v Ostravě

Dne 22. 3. 2016 jsme s emisaři ostatních základních škol byli již podruhé pozváni do Centra nanotechnologií a Geologického pavilónu VŠB v Ostravě. V centru nanotechnologii jsme byli seznámeni s vlivem nanomateriálů na životní prostředí a na lidský organismus. Po prezentaci jsme se přemístili do Geologického pavilónu. V Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného je k vidění více než 15 000 exponátů. Sbírky jsou přehledně rozděleny na petrografickou, mineralogickou, paleontologickou, historickou část. Dále jsou tu sbírky regionální geologie Českého masívu, Západních Karpat nebo ložiskové geologie. Sbírky pavilonu jsou též zaměřeny na ostravsko-karvinský revír a těžbu uhlí. Mineralogickou část jsme navštívili minule, dnes jsme byli seznámeni se sbírkami regionální geologie. Zde jsme se seznámili s geologickou a mineralogickou historií místního revíru. Samotné vzorky jsou doplněny fotografiemi i dokumentací, včetně prostorových modelů revíru.
Dále jsme navštívili sbírku radioaktivních surovin. Tato expozice uranových minerálů je jediná přístupná v České republice. Mezi nejzajímavější vzorky patří minerály z ložiska Jáchymov.
Děkujeme.
Fotografie z této akce.

Rybová, Lidmilová, Kuzník, KrčmářExkurze do Arcelor Mittal v Ostravě

Dne 29. 2. 2016 jsme v rámci exkurzí pořádaných emisaři Slezského gymnázia navštívili Arcelor Mittal v Ostravě. Po úvodní prezentaci pana Ing. Tomáše Moslera, která nás seznámila s činností celého závodu, jsme se zapojili do soutěže v třídění odpadních surovin a zmenšování objemu plastových láhví. Výherci byli oceněni sladkou odměnou. Poté jsme se oblékli do ochranného oděvu, dali si na hlavu helmu, na oči ochranné brýle, špunty do uší a vydali se do provozu. Prošli jsme si halu válcoven a viděli jsme zpracování oceli. Pan Mosler nás při průjezdu celým areálem seznamoval s budovami, které jsme míjeli.
Děkujeme a těšíme se na další akci.
Fotografie z této akce.

Rybová, Krčmář, Kuzník, PrchalaSetkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje

Dne 27. 1. 2016 jsme byli pozváni Slezským gymnáziem na slavnostní setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje panem Miroslavem Novákem. Byl zde prezentován projekt Emise a jeho význam pro vzdělávání v MSK. Po úvodním zajímavém projevu pana hejtmana o stavu ovzduší v našem kraji a kotlíkových dotacích, jsme byli seznámeni s krátkými filmy, které diváky seznamují s prací emisařů, s problematikou špatného topení, s možností získání kotlíkových dotací. Dále jsme shlédli prezentace studentů, kteří stáli u zrodu celého projektu nebo kteří se projektu aktivně věnují. Na závěr proběhla diskuze s panem hejtmanem.
Celá akce byla velmi zajímavá a děkujeme za pozvání.
Fotografie z této akce.

Emisaři ZŠ MařádkovaNávštěva VŠB v Ostravě

Dne 1. 12. 2015 jsme byli pozváni v rámci projektu Emise na další velmi zajímavou exkurzi do VŠB v Ostravě. Zde jsme nejdříve navštívili Centrum nanotechnologií a pak jsme se vydali do Geologického pavilónu. V Centru nanotechnologií jsme byli formou prezentace seznámeni s výhodami i negativními dopady nanočástic.
V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické sbírky a sbírky nerostných surovin. Je zde 15 000 exponátů, mezi nimi také jediná přístupná sbírka radioaktivních surovin v České republice, ukázky zlata nebo ucelený přehled hornin, ze kterých se vytvářela zemská kůra. My jsme se zaměřili na minerály, jejich systém a vlastnosti. Po prohlídce minerálů jsme byli ve výukové místnosti, kde jsme si mohli vzorky nejen prohlédnout, ale sáhnout si na ně, vyzkoušet jejich tvrdost, vryp, na praktických úkolech se seznámit s použitím a výskytem.
Děkujeme Slezskému gymnáziu za přínosný den.
Fotografie z této akce.

Sobková, Kovářová, Jelen, MonczmannNávštěva VŠB v Ostravě a Dolních Vítkovic

Dne 13. 10. 2015 jsme byli spolu s emisaři ostatních základních škol pozváni do výzkumného energetického centra VŠB v Ostravě. Zde jsme navštívili zkušebnu spalovacích zařízení. Ta byla vybudována pro potřeby výzkumu, vývoje a typových zkoušek v oblasti tepelně-energetických zařízení určených především pro vytápění vnitřních prostor. Seznámili jsme se s typy kotlů, byli jsme seznámeni s výsledky měření tepelně-technických veličin. Také jsme si mohli prohlédnout pracoviště Smokemana.
Z VŠB jsme odjeli do Dolních Vítkovic do populárně naučného centra Velký svět techniky. Zde hravou formou představují návštěvníkům zajímavosti vědy a techniky. Svět přírody nás poučil o fauně, flóře, o vesmíru i o lidské duši. Svět civilizace nabízí nový pohled na běžné denní činnosti. Svět vědy a objevů představuje matematiku, chemii i fyziku v zábavném světle. Ke konci návštěvy jsme měli možnost shlédnout ve 3D kině film Galapágy.
Děkujeme paní Tkáčové ze Slezského gymnázia za příjemný a poučný den.
Fotografie z této akce.

Lidmilová, Rybová, Žigová, KuzníkVystoupení Smokemana

Dne 16. 9. 2015 jsme byli Slezským gymnáziem pozváni na Horní náměstí v Opavě na prezentaci Ing. Jiřího Horáka, Ph.D, známého jako „Smokeman“. Cílem show bylo přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti. S pojízdnou kotelnou nám nabídli praktické ukázky jak správně (ne)topit. Mohli jsme se seznámit s tím, jak si doma sami můžeme stanovit, s jakou účinnosti provozujeme svá spalovací zařízení, dále co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů, či jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat. Mohli jsme se sami zúčastnit měření a zjistit, kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého dřeva. Velmi se nám líbil pokus znázornění inverze v akváriu. Dále jsme si mohli zkusit měření teploty plamene pomocí termočlánku nebo termokamery. Celá show byla předvedena zábavnou a poutavou formou.
Děkujeme.
Fotografie z této akce.Volejbalový turnaj

Dne 5. 6. 2015 se uskutečnil na naší škole volejbalový turnaj, který byl závěrečnou sportovní odměnou za celoroční práci v projektu Emise. Naši emisaři postavili dvě družstva, jedno z nich celý turnaj vyhrálo. Celé dopoledne bylo podtrženo přátelskou a sportovní atmosférou.
Děkujeme gymnáziu za pěkný den a celoroční spolupráci.
Fotografie z turnaje.

Rybová, Sobková, Kuzník, Kovářová, Lidmilová, Jelen, Zbytková, Krčmář, MonczmannDen Země

Akce se uskutečnila v neděli 19. 4. 2015 v prostoru Janáčkových sadů a na náměstí Osvoboditelů. Oslav se účastnily desítky organizací, které si pro návštěvníky přichystaly bohatý program. Všechna stanoviště ukazovala svůj vztah k ochraně přírody a životního prostředí. Svůj stánek zde měli emisaři Slezského gymnázia a my jsme jim s prezentací vztahu k ochraně ovzduší pomáhali. Rozdávali jsme letáky informující o hlavních zdrojích znečištění, pomáhali jsme na stánku s chemickými a fyzikálními pokusy. Počasí nám přálo a tak oslavy navštívila spousta návštěvníků, kteří se mohli obšírně s problematikou správného topení seznámit.
Po skončení práce u stánku emisařů jsme se přemístili ke stánku naší školy - ZŠ Mařádkova, kde jsme pomohli dětem vyrobit mráček s druhou, neboť letošní rok je vyhlášen rokem světla.
Fotografie ze Dne Země.

Rybová, Sobková, Kovářová, KuzníkSlavnostní otevření výstavy

Dne 16. 4. 2015 jsme byli pozváni p. Tkáčovou na slavnostní otevření výstavy Jak to vidíme my / Znečištěné ovzduší. Výstava je tvořena fotografiemi kouřících komínů v okolí našeho bydliště. Tyto pořídili Emisaři středních i základních škol. Slavnostní ráz otevření výstavy byl podtržen přítomností ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce. Ten ve svém úvodním projevu řekl, že hodlá letos novelou o ochraně ovzduší prosadit kontroly, čím lidé topí ve svých domech. Kontrola domácích topenišť by měla být umožněna při důvodných podezřeních, že majitel domu nelegálně spaluje odpady a znečišťuje tak ovzduší. Mezi další významné osobnosti Opavy, kteří výstavu navštívili a svým slovem podpořili myšlenku a práci Emisařů a hlavně p. Tkáčové, byla Ing. Milada Pazderníková - ředitelka Slezského gymnázia, Mgr. Simona Bierhausová – 1. náměstkyně primátora, Mgr. Dalibor Halátek - náměstek primátora.
Výstava je v Bredě a všem doporučujeme návštěvu, neboť na zdravém ovzduší by nám mělo záležet všem.
Fotografie z otevření výstavy.

Rybová, Sobková, Kovářová, KuzníkSoutěž GYMKOM

V průběhu měsíců únor a březen se konalo na Slezském gymnáziu základní kolo soutěže GYMKOM. Družstvo naší školy ve složení Hana Rybová, Anna Lidmilová a Adam Kuzník obsadilo 3. místo a postoupilo do finálového kola, které proběhne 22. dubna 2015. Tohoto finále se zúčastní prvních 6 skupin z opavských základních škol, dále pak 3 skupiny z havířovských a 3 skupiny z hlučínských základních škol.Šesté setkání projektu Emise

Dne 17. února jsme byli pozváni na Slezské gymnázium na vědomostní soutěž. Soutěžili jsme v oblastech chemie, fyziky, biologie, matematiky a zeměpisu. Otázky a úkoly nám připravili studenti z gymnázia Havířov. Soutěžili jsme ve dvou tříčlenných družstvech, další družstvo bude pokračovat v soutěži 12. března. Vše se vyhodnotí až po ukončení druhého kola soutěže.
Odpoledne po obědě jsme byli pozváni na návštěvu OPATHERMU v Kylešovicích. Celou exkurzí nás provázel pan Libor Stuchlík – předseda představenstva OPATHERM a. s., akci zajistil pan Ing. Štěrba z České inspekce životního prostředí. Mohli jsme si prohlédnout ekologickou kotelnu v Opavě, porovnat spalování uhlí zde a v blízkém rodinném domku.
Fotografie z exkurze.

Rybová, Lidmilová, Sobková, Žigová, Jelen, KuzníkPáté pracovní setkání projektu Emise

Dne 6. 1. 2015 jsme navštívili Slezské gymnázium a zúčastnili se dalšího sezení emisařů. Zde jsme zhlédli a vyzkoušeli si zajímavé pokusy z fyziky i z chemie. Ve fyzice jsme řešili vlhkost dřeva a jeho důsledky na spalování. V chemii jsme pomocí různých chemických látek měnili barvu plamene. S paní Tkáčovou jsme si zkoušeli situace, které mohou nastat při návštěvách domácností. Také jsme znovu zhlédli prezentaci a krátký film. Jako vždy jsme byli velmi spokojeni s programem a s přístupem.

Rybová, Kovářová, Tkáčová, Jelen, MonczmannČtvrté pracovní setkání projektu Emise

Dne 5. 12. 2014 jsme se zúčastnili dalšího sezení na Slezském gymnáziu s emisaři ostatních základních škol. Byly nám ukázány nové zajímavé pokusy z chemie a fyziky. V chemické laboratoři jsme pracovali s těžkými kovy, kde jsme otestovali, jak různé látky ovlivňují barvu plamene. Při fyzikálních pokusech jsme trénovali komunikaci s obyvateli topících domů, které budeme již brzo navštěvovat.
Těšíme se na příští setkání.

Krčmář, Lidmilová, Kuzník, Žigová a ZbytkováTřetí pracovní setkání projektu Emise

Dne 18.11 jsme se opět setkali na Slezském gymnáziu s Emisaři gymnázia a ostatních základních škol, které jsou do projektu zapojeny. Čekaly na nás pokusy z fyziky a chemie, které nás zaujaly. Tímto se proškolili další emisaři naší školy a zároveň seznámili s prezentací celého projektu. Již se těšíme na další setkaní, které proběhne 5. prosince.

Krčmář, Lidmilová, Žigová, Monczmann, Tkáčová, KovářováDruhé pracovní setkání projektu Emise

Dne 9. 10. 2014 jsme se zúčastnili druhé schůzky emisařů na Slezském gymnáziu. Studenti i profesoři měli pro nás připravený velmi zajímavý program. Čekaly nás zde přednášky a pokusy z fyziky a chemie. Nejvíce nás zaujaly pokusy související s vakuem a „hospodské triky“. Více jsme se přiblížili k pochopení emisí a celého projektu. Nahlédli jsme do zajímavějších stránek fyziky a chemie. Už se těšíme a jsme zvědaví, čím nás tyto obory překvapí příště. Poprvé jsme také viděli kvadrokoptéru a její činnosti. Byli jsme seznámení s novou prezentací studentů – emisařů, dozvěděli jsme se blíž o všech škodlivinách ve vzduchu, které jsou způsobeny špatným spalováním. Tuto prezentaci upravíme tak, abychom ji mohli předvést žákům naší školy.

Rybová, Lidmilová, Kuzník, Sobková a ZbytkováPrvní pracovní setkání projektu Emise

Dne 23. 9. 2014 se na Slezském gymnáziu konalo první pracovní setkání projektu Emise. S organizačními záležitostmi nás seznámila p. Mgr. Tkáčová. Po ní nám p. Mgr. Kučera vysvětlil, jak vypadá správná prezentace a čeho se máme vyvarovat. Jaká je situace s ekovýchovou v Opavě nám objasnila p. RNDr. Durčáková. Z ČIŽP nás p. Ing. Štěrba seznámil s porušováním předpisů, které se týkají ochrany ovzduší. Na schůzce jsme se seznámili s termínem dalších setkání.
Další schůzka se koná 9. října na Slezském gymnáziu, na tuto schůzku může jít 6 emisařů – žáků 8. ročníku.
©2009-2021