Informace pro vycházející žáky


UPOZORNĚNÍ

 • Sledujte Dny otevřených dveří na středních školách.
 • 8. a 9. listopadu proběhne Informa na Střední škole technické v Opavě.
 • Slezské gymnázium i Mendelovo gymnázium organizují přípravné kurzy na přijímací zkoušky (pro kohokoli, kdo se přihlásí a zaplatí).


INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

www.infoabsolvent.cz
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR
s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.
 • Vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních
  vzdělávacích programů.
 • Je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné,
  vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.).
 • Je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje
  o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa,
  rozvržení učiva, obsah vzdělání).
 • Velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu
  postižení, druh integrace apod.).
Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete:
 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.
Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2020

 • Uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky. Přijímací zkoušku může uchazeč vykonat ve 2 termínech, přičemž se započítává lepší výsledek.
 • Na každé přihlášce uvede uchazeč 2 školy (příp. 2 obory vzdělávání), na něž se hlásí.
 • Přihlášku k přijímacímu řízení je nutné doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.
 • Ředitel každé střední školy musí vyhlásit dva termíny přijímacího řízení.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Každý žák obdrží na základní škole jeden zápisový lístek (jedná se o úřední doklad s evidenčním číslem, v případě ztráty, znehodnocení je nutné vyžádat si nový na krajském úřadě). Pro potvrzení zájmu o studium na střední škole je nutné tento zápisový lístek odevzdat řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (zápisový lístek až na výjimku nelze vzít zpět); to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Žáci hlásící se do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou budou vykonávat jednotné testy z českého jazyka a z matematiky, které připravila společnost CERMAT.


DŮLEŽITÁ DATA

Podání přihlášek
Přihlášku je nutné podat přímo u ředitele střední školy, na kterou se vaše dítě hlásí, do 1. března 2020 (nebo do 30. listopadu 2019 pro obory s talentovou zkouškou).

Termíny konání přijímacího řízení
Přijímací řízení pro čtyřleté studium bude 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020.
Přijímací řízení pro šestileté a osmileté studium bude 16. dubna 2020 a 17. dubna 2020.
Náhradní termín bude 13. května 2020 a 14. května 2020.

©2009-2021