Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování


Školní poradenské pracoviště na základě pozitivní zkušenosti z minulých let z organizování a řízení adaptačních pobytů pro nově vzniklé kolektivy vytvořilo projekt Šanci má každý.
Hlavním záměrem projektu je nastavení komunikace, vytvoření pravidel, upevnění pozic a rolí žáků ve třídě, vytvoření týmu a uvědomění si týmové síly, seznámení s novými požadavky a styly učení a v neposlední řadě posílení vztahů mezi žáky a pedagogy. Dalším cílem je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu jako prevence rizikových forem chování.
Tento projekt probíhá od 1. září 2014 do 30. června 2015 a je určen pro žáky 4.B, 5.A, 6.A a 6.B. Důležitým hlediskem pro výběr třídy byla přítomnost asistentů pedagoga, kteří dlouhodobě napomáhají zlepšit klima třídy a současně pracují s žákem s tělesným postižením nebo s žákem s poruchou chování. Další kritéria pro výběr tříd bylo hledisko procentuálního poměru dětí s ADHD (4.B, 5.A) a přechod na druhý stupeň, nové styly učení, adaptace na nové podmínky a v neposlední řadě pokračování v již nastartované práci na téma rizikové formy chování.
První část projektu je realizována jako vícedenní výjezdový pobyt v rekreačním středisku Bílá Holubice v Mokřinkách. Naším cílem je nastínit žákům problematiku rizikových forem chování a pomocí aktivit zvýšit povědomí, naučit je definovat a rozlišovat tuto problematiku, přemýšlet nad stavem a fungováním kolektivu a důležitostí osobního přínosu a vlivu v něm. Program vytváří školní poradenské pracoviště. Účastní se jej i třídní učitel a asistent pedagoga.
Druhá část projektu je zaměřena na aktivity podporující osobnostní a sociální rozvoj žáků, činnosti založené na vlastním prožitku a zážitku. Náplní setkání budou tvořivostní hry, dramatické hry, pohybové hry, společenské hry a psychosociální hry. Školní poradenské pracoviště bude sledovat spolupráci a mapovat vývoj vztahů. Schůzky budou probíhat jednou měsíčně od ledna do června pod vedením školního poradenského pracoviště a třídního učitele v prostorách školy.
Žák na konci projektu umí pojmenovat a definovat rizikové formy chování ve svém okolí. Ví, na koho se obrátit v případě potřeby. Neváhá pomoci spolužákům v případě nouze. Je s to posoudit závažnost situace kolem sebe a adekvátně na ni reagovat. Chápe svou pozici a roli v kolektivu. Zná základy asertivního chování a umí využít své znalosti a schopnosti ve svůj prospěch a prospěch ostatních.
Tento projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže, z prostředků školy ZŠ Opava, Mařádkova 15.


Fotografie:
výjezdový pobyt 5.A | výjezdový pobyt 6.A | výjezdový pobyt 6.B | dramatická aktivita - 6.A | tvořivostní aktivity - 6.A | tvořivostní aktivity - 4.B | dramatická aktivita - 4.B | pohybové aktivity - 4.B | dramatická aktivita - 6.B | pohybová aktivita - 6.B | pohybové aktivity - 5.A, 6.A | společenské hry - 6.A |

©2009-2019